Pred dávnymi vekmi v preďalekej galaxii

Hviezdne vojny patria medzi klasiku žánru Space opera. Poďme sa preto pozrieť na RPG, ktoré má aj po 20 rokoch nadšencom veľa čo ponúknuť – The Star Wars Roleplaying Game.

Svet, ktorý vznikol v roku 1977 z fantázie Georga Lucasa dodnes priťahuje mno­hých. Za tých niekoľko desaťročí doň vložili „to svoje“ desiatky tvorcov, viac aj menej talentovaných. Tak postupne vznikali filmy*, knihy, komiksy, plyšáky, figúrky a v neposlednom rade aj hry – či už počítačové, stolné alebo rolové.

Jedna z nich – The Star Wars Roleplaying Game (West End Games, 1987) ďaleko predbehla svoju dobu. Jej au­torom sa podarilo vyrobiť hru, ktorá je v mnohom dodnes neprekonaná. Nes­koršie Star Wars D20 (a ich zatiaľ posled­ná inkarnácia Star Wars Saga Edition), ktoré sú pre mnohých synonymom Star Wars v RPG, sa podľa mňa s touto vyše 20 rokov starou hrou nemôžu merať.

V priebehu svojej existencie mala hra tri vydania: pôvodné z roku 1987, Second Edition z roku 1992 a Second Edi­tion, Revised and Expanded z roku 1996. Práve toto posledné vydanie dodnes pa­trí medzi moje najobľúbenejšie hry vô­bec, preto by som Vám ho chcel zopár slovami priblížiť.

/* Vrátane neblaho známeho Star Wars Holiday Special, ktorý je tak notoricky príšerný, že ho jeho vlastná nepozerateľnosť vymrštila do kultovosti. Dopozeral som ho, ale varujem Vás – dobre si rozmyslite, či to naozaj chcete vidieť. Málokto vydrží hodinu dialógov vo wookijčine … bez titulkov.

Systém

Mnoho z dôvodov, prečo sa u mňa (a u mojich hráčov) táto hra teší takej obľu­be, leží práve v elegancii systému, ktorý používa. Všetko sa vyhodnocuje jednot­nou mechanikou, ktorá sa výborne hodí do akčnej, cinematickej hry (ako by ste od Star Wars čakali) – či už zjednávate s Huttom, opravujete pokazeného droi­da, ste v barovej prestrelke či naháňačke uprostred pralesa, používa sa stále ten istý druh hodu. Pri tvorbe postavy nie ste zväzovaní povolaniami či úrovňami. Môžete sa pokúšať o čokoľvek a vždy máte šancu na úspech (i keď občas by ju C-3PO vyhodnotil ako 3 720:1). V kľúčo­vom momente je Vaša postava schopná hrdinských výkonov, porovnateľných s tým, čo môžete vidieť vo filmoch.

Hra používa výlučne šesťstenné koc­ky – preto sa pre ňu v komunite RPG hrá­čov uchytilo označenie Star Wars D6 (SW D6). Kociek budete potrebovať aspoň 7–8 (pričom jedna musí byť inej farby ako ostatné), pre ideálne herné pohodlie je dobré mať tento počet zvlášť pre každého hrá­ča. Základný princíp fungovania je veľmi jednoduchý: hodíte si určeným počtom kociek a spočítate, čo Vám na kockách napadalo. Ak je súčet aspoň taký veľký ako cieľové číslo, uspeli ste.

Jedna z kociek (tá inej farby) sa však správa trochu inak – ide o tzv. „divokú kocku“. Ak vám na nej padne šestka, mô­žete hádzať ďalej a spočítavate výsledok (v prípade, keď šťastie stojí pri Vás, mô­žete hodiť aj súčet 30 na troch kockách – mechanika fungujúca aj pri hre Človeče, nezlob se). Ak však padne jednotka, osud Vám nie je ani zďaleka taký naklonený – niečo nevyšlo. Podľa úvahy Rozpráva­ča budete buď od konečného výsledku odpočítavať najvyššiu kocku z hodu inú ako divokú alebo nastane tzv. komplikácia – počas vyhodnocovanej činnosti sa stane niečo, čo nemá priamy vplyv na jej priebeh, ale v budúcnosti Vám môže po­riadne zavariť.

Spomínate si na cieľové číslo? Pres­ne ho pozná jedine Rozprávač, vy pozná­te iba jeho kategóriu – ľahká, stredná, ťažká, hrdinská – čo je informácia s pres­nosťou na 5 bodov. Preto sa Vás často po hode Rozprávač spýta so šibalským leskom v oku: „Si spokojný so svojim ho­dom?“ a vy sa musíte rozhodnúť. Máte totiž možnosť po hode prikupovať kocky za body postavy – za jeden bod jednu kocku. Kocky, ktoré takto dokupujete, sú navyše „napoly divoké“ - ak Vám na nej padne šestka, spočítavate a hádže­te ďalej. Tak dokážete v kritických mo­mentoch zvládnuť aj situácie, v ktorých by ste normálne pohoreli. Avšak pozor – body postavy sú aj platidlom, za kto­ré sa Vaša postava zlepšuje. Ak ich takto miniete priveľa, nebudete sa mať za čo učiť nové zručnosti.

Postava je popísaná šiestimi vlast­nosťami (sila, obratnosť, vnímanie, ve­domosti, mechanika, technika). Každá zručnosť, či už je to streľba, beh, jazda na banthe, pilotovanie stíhačky alebo znalosť planetárnych systémov, patrí pod niektorý z nich. Nikdy sa Vám teda nestane, že „nemáte“ potrebnú zruč­nosť – ak chcete jazdiť na banthe, ale ni­kdy ste túto činnosť netrénovali, budete si jednoducho hádzať vlastnosťou, pod ktorú jazda na zvieratách spadá. Bude­te mať menej kociek ako Tusken, ktorý jazdí na banthách celý svoj život, no stá­le môžete uspieť (vďaka nepredvídateľ­nosti divokej kocky dokonca lepšie ako on).

Vecou, ktorá je charakteristická pre filmové Hviezdne vojny, je interak­cia medzi objektami veľmi rozdielnej veľkosti – či už ide o Luka, likvidujú­ceho svetelným mečom AT-AT, obrovitánskeho vesmírneho čer­va snažiaceho sa prehltnúť Milleni­um Falcon či hrdin­ských pilotov Re­bélie útočiacich na gargantuanské im­periálne lode. Toto mnoho systémov buď vyhodnocovať vôbec nedokáže alebo používa spôsob, ktorý jednoducho nedokáže pri hre dať taký výsledok, ako by tomu zodpove­dalo zobrazenie vo filme. SW D6 tento problém rieši zavedením určitého počtu veľkostných kociek pre každú veľkostnú kategóriu. Pri interakcii dvoch objektov rozličnej veľkosti dostáva menší objekt rozdiel počtu kociek ako bonus na obra­nu, väčší ako bonus na účinok. Keď teda AT-AT páli do speederu, tento má bonus na vyhnutie sa strele. Ak však dostane zásah, pravdepodobne je s ním amen. Vďaka veľkostným kockám môžete mať naraz v boji pešiakov, speedery aj stíhače a stále ich (navzájom sa ovplyvňujúce) činnosti vyhodnocovať rovnako. Toto napríklad v novších SW D20 nedosiah­nete bez zložitých prepočtov pri každom hode.

Na záver časti o systéme som si ne­chal to, čo zo SW D6 robí výnimočnú hru a Hviezdne vojny ako remeň: spôsob, ktorým je do hry prenesená Temná stra­na Sily a jej zvodné lákanie. V otázkach týkajúcich sa dobra, zla a hmlistej delia­cej čiary medzi nimi Rozprávač prestá­va byť neutrálnym rozhodcom – jeho úlohou je zviesť Vás na krivolaké chod­níčky. Nemôže to ale robiť príliš okato, pripravte sa preto na solídne znejúce argumenty typu: „Mučiť ho je nespráv­ne, ale ak z neho tú informáciu nedo­stanete do hodiny, životy miliónov sú v ohrození“. Podobne aj pri použití Sily (čo sú mimochodom tri ďalšie voliteľné atribúty) Vám bude Rozprávač ponúkať kocky navyše. Tie budete prijímať iba, ak ste si naozaj istí správnosťou toho, čo robíte – inak riskujete prepadnutie sa hlbšie do Temnôt. Ako ďaleko ste sa vo svojom páde zatiaľ dostali sledujú body Temnej strany – vždy, keď jeden dosta­nete, hádžete jednou kockou. Ak Vám padne na kocke menšie číslo ako je Váš momentálny počet bodov Temnej stra­ny, Vaša postava je Temnou stranou úpl­ne pohltená. Preberá ju Rozprávač pre svoje úče­ly a Vy si musíte spraviť novú postavu.

Ak to Rozprávač do­volí, pravidlá obsahujú aj stať o tom, ako hrať kompletný príbeh pádu do Temna a následného ťažkého, bolestivého vy­kúpenia sa, varujú však pred zanedba­ním skutočnosti, že takáto postava je naozaj zlá a prestáva byť hrdinom. Pri hre sa toto potom prejavuje hráčovou čiastočnou stratou kontroly nad posta­vou - táto svoje pudy a emócie (najmä negatívne) nedokáže ovládnuť, stáva sa ich otrokom.

Prezentácia

Na rozdiel od predošlých vydaní je Star Wars Roleplaying Game, Second Edition Revised and Expanded plnofarebná kni­ha v tvrdých doskách. Dnes je ju možné dostať, žiaľ, už len z druhej ruky za cenu okolo 60 dolárov, je to však investícia, ktorá sa vyplatí.

Kniha je písaná veľmi prívetivo a ná­pomocne aj pre ľudí, ktorí s RPG nemajú skúsenosti. Na úvod obsahuje sólo dobrodružstvo, v ktorom Vás oboznámi so systé­mom pomocou jedno­duchej scénky v kantíne, kam prídu Vášho hrdinu (čo je pašerák nie ne­podobný Hanovi Solovi) hľadať imperiálni vojaci. Nasledujú kapitoly o tvorbe postavy, zručnostiach a fungovaní systému. Po­tom kniha pokračuje sekciou pre Rozprá­vača, ktorá obsahuje veľmi cenné rady a návody na to, ako sa pripraviť na hru a ako ju viesť čo najlepšie. Medzi iným obsahuje aj niekoľko zaujímavých brain­stormových techník, ktoré využijete pri akejkoľvek príprave, nielen k tejto hre. Posledná tretina knihy obsahuje vzorové dobrodružstvo, niekoľko mimozemských rás (vzhľadom na rozmanitosť univerza Hviezdnych vojen samozrejme ani zďa­leka nie všetky), rozličné vybavenia, dro­idov, vozidlá a vesmírne lode.

Knihou Vás celý čas sprevádzajú rozličné postavy (slávna pašeráčka, lo­vec odmien, imperiálny colný inšpek­tor, stíhací pilot), ktoré z postranných bublín ponúkajú svoju mienku na to, čo práve čítate v hlavnom texte, prípadne to komentujú veselými historkami. Ten­to dojem hravosti a zábavnosti je ešte umocnený rozličnými reklamami, ktoré sú roztrúsené po celej knihe – tak na Vás uprostred čítania kapitoly o zručnos­tiach vyskočí náborový leták Imperiál­nej flotily či rebelský pamflet burcujúci obyvateľstvo, aby nikdy nezabudlo na zverstvo vykonané na bezbrannej pla­néte Alderaan. Neskôr v knižke nájdete trebárs upútavku na dvojtýždennú výlet­nú plavbu po rozličných svetoch galaxie, reklamu na novú sériu navigačných dro­idov či oznam o výpredaji modelu TIE/ln za skvelé ceny (a s množstevným raba­tom pri objednávkach nad 200 kusov). Toto všetko spôsobuje, že nemáte pri čí­taní dojem, že držíte suchú zbierku záko­nov, ale už aj samotné čítanie pravidiel je zábavou.

Ďalšie materiály

Ku hre vyšlo veľké množstvo publikova­ných dobrodružstiev, v ktorých sa tiež derie do popredia hravosť a filmovosť. Tak nájdeme trebárs “časovaný test”, pri ktorom musia hráči nahádzať aspoň dvadsať úspešných hodov za dve minúty (a je iba na nich, ako rýchlo dokážu hád­zať kockami a spočítavať výsledky), rie­šenie rébusov na čas (pričom za úspeš­ný hod na programovanie poskytuje Rozprávač nápovedu) či celú mini-hru o prechode asteroidovým poľom. K jed­nému dobrodružstvu, kde postavy hrajú sabacc v luxusnom kasíne bol dokonca pribalený balíček sabbacových kariet aj s pravidlami (a popis dobrodružstva ob­sahuje návod, ako skutočnú hru zapojiť do priebehu dobrodružstva).

Priam povinnou časťou každého publikovaného dobrodružstva sú „ad­venture script“„cinematic cut-aways“. Adventure script je krátky jednostrano­vý scenár, obsahujúci dialóg medzi hráč­skymi postavami – slúži na uvedenie do deja na začiatku dobrodružstva. Týchto pár jednoduchých viet robí divy: hráči sa okamžite dostanú do postavy, obozná­mia sa so situáciou a hra začína in medias res. Cinematic cut-aways sú zasa bubliny v Rozprávačovom pripravenom materi­ále, ktoré vo vhodný moment prečíta – ide o „strih“ niekam mimo (často k hlav­nému záporákovi) či krátku mini-scénku, informujúcu o niečom podstatnom. Vý­sledný efekt je veľmi filmový, dodáva pocit, že sa deje omnoho viac než len to, do čoho sú zapletené postavy.

Keď je reč o dobrodružstvách, ktoré pre SW D6 vyšli, nedá mi nespomenúť The DarkStryder Campaign. Je to ma­teriál na dlhodobú kampaň o posádke korvety a jej love na utekajúceho impe­riálneho pohlavára. Zaujímavá je táto kampaň najmä tým, že v nej každý hráč hrá za tri postavy – jedného dôstojní­ka, jedného radového muža a jednu postavu, ktorú si sám vyrobí. V krabi­ci totiž nájdete detailne rozpracovanú takmer polovicu posádky (okrem iného kompletný dôstojnícky zbor), plán lode a ďalšie pomôcky. Dojem z hrania bude asi niekde na úrovni „kríženec Firefly, Star Trek: VoyagerStar Wars“ – posád­ka pri hľadaní Moffa skúma nový sektor vesmíru, stretáva sa s doteraz nepozna­nými rasami a kultúrami a sem-tam na­razí aj na temné tajomstvo či dve.

Napriek tomu, že nové veci k SW D6 už vyše 10 rokov nevychádzajú (posled­ná knižka vyšla v roku 1998), k dispozícii sú profesionálne pôsobiace konverzie materiálov SW D20 – ide o voľne šíri­teľné pdf súbory s pravidlovými časťami príručiek adaptovanými cez konverzné pravidlá. Vďaka nim máte dvere doširo­ka otvorené aj v prípade, ak chcete hrať niečo iné ako štandardnú éru Imperiál­nej poroby či obdobie Novej Republiky (ktoré bolo prvýkrát rozpracované práve v knižkách k SW D6).

Záverom

The Star Wars Roleplaying Game má aj po 20 rokoch čo ponúknuť. Jednoduchá univerzálna mechanika, príjemná pre­zentácia, hravosť a filmovosť porovna­teľná s predlohou. Preto, ak vás Hviezd­ne vojny zaujímajú, rozhodne si SW D6 aspoň prelistujte. Možno budete prí­jemne prekvapení a nájdete v nich svoju obľúbenú hru tak, ako sa to kedysi stalo mne.