Ravnburgh: Hansa

Tento článek má sloužit jako pomůcka pro hraní ve světě Ravnburghu. Hansa je obchodní a obranná konfederace měst a obchodních cechů v severních arlatských lénech a kolem Dračích moří. Vznikla k ochraně obchodních zájmů jejích členů a diplomatických privilegií, která si vydobyli, stejně jako udržení monopolů na severní obchodní cesty.

Hansovní svaz

S poklesem moci velekrálů, která by zabezpečila zájmy měst a měšťanů, stejně jako rozpadem centrální moci v severních arlatských královstvích, vytvořila města Hansu jako obranný svaz proti svévoli okolních vládců, loupeživých rytířů a pirátů.

Erb hansy

Hansa ovládá velkou část dálkového námořního obchodu na poledni a částečně i dálkové pozemní cesty v severních lénech.

Lodě hansy jsou označeny vyvěšeným červeným gonfalonem (obdélníkový prapor ukončený na spodní straně klínovitými jazyky, stuhami nebo pruhy) se zlatými váhami (symbolem svazu) na hlavním stěžni, který označuje, že je loď pod ochranou celého svazu. Prapor města, vyvěšovaný na zádi, je také doplněný červeným praporkem. Tato červená barva odráží výsadu udělenou Hanse arlatskými velekráli, která jim dává právo pečetit dokumenty, dopisy a smlouvy uzavírané jménem Hansy červeným voskem. Tato výsada v zásadě znamenala uznání Hansy za partnera a organizaci ze strany světské moci. Byla to jeden z prvních velkých výsad Hanse udělených a stala se pýchou odrážející vzrůst moci svazu. Mnohá města, která jsou součástí svazu, také začlenily červenou do svých vlastních erbů.

Přestože nejde o stát, je Hansa samostatná politická a vojenská síla, která vede války, uzavírá mír a má vlastní diplomatické styky s řadou států. Proti obchodním konkurentům se nebojí používat agresivní postupy, vydírání, blokády, vojenské intervence i pirátství, a díky bezskrupulózním metodám si udržují monopolní postavení na trzích. Ve městech obchodních partnerů buduje hansa vlastní obchodní zastoupení a jednotlivá města svazu mají povinnost přispívat na žoldnéře pro společnou obranu.

Obchod

Účetní knihy

Ze zlobřích království na poledni dováží hansovní lodě ulovené solené herynky, velrybí maso, kožešiny, mroží slonovinu a surové železné ingoty, které se těží v dolech v horách mezi ledem a sněhem. Zlobři železo neznali před příchodem lidí, a těží ho jen pro obchod. Sami nejsou dobří kováři a všechny železné nástroje a zbraně dovážejí z trhů z poledne. Kromě toho jsou hlavními importními artikly do zlobřích království řemeslné výrobky, různé potraviny, které zlobři neznají, víno a především dřevo. V Ledové tříšti, kde se zlobří královstvíčka nacházejí, jsou stromy velice vzácné a ke stavbě lodí zlobři používali velrybí kostí. Dřevo, které se dováží (a které hansovní obchodníci levně získávají z východu), je pro ně velice cenné.

Z hlubokých hvozdů východu proudí na arlatské trhy a do hansovních skladů jantar na šperky, stavební dřevo, ze kterého se staví lodě a domy, ohromné množství medu sbíraného z lesních úlů, vosk, dehet a kožešiny. Hansovní obchodníci směňují materiál s lesními skřety a zlobry, kteří si podmanili některé skřetí kmeny v oblasti především za řemeslné výrobky.

Ze západu a císařství se dováží vlna na látky, hotové látky a oblečení, ceněné řemeslné výrobky (které jsou zvlášť ceněné na východě a na poledni, kde nedokážou vyrábět tak kvalitní věci) a dobré, především suché, víno.

Různé státy Ligy na poledni jsou pro hansovní obchodníky zdrojem výborného a vysoce ceněného sladkého vína, piva, koření, obilí, soli a skla. Skrze Ligu také proudí do arlatských lén exotické produkty z Nefritové stezky z dalekého Východu a také hlubokého Poledne za nekonečnými písky Žhnoucích pouští. Zpravidla velice drahé produkty jako koření, slonovina, keramika, vzácná barviva, datle, cukr a další exotické věci, pocházející z dalekých krajů, jsou k dostání v hansovních skladech.

Hansovky

Kvůli nebezpečí na cestách a nepraktičnosti převážení velkých sum peněz, začali obchodníci vystavovat papírové směnky. Zpočátku byly vystavovány na jméno obchodníka, ale nyní už se vystavují obecně a smluvený finanční objem bude vyplacen komukoli, kdo ji vlastní.

hans.jpg

Kvůli vlivu a působení Hansy se stala jednou z předních organizací, která tuto službu poskytuje a začala vystavovat takzvané „hansovky” – papírové stvrzení potvrzené pečetí, které nařizuje obchodníkům Hansy vyplatit určenou sumu komukoli, kdo je držitelem hansovky. Nejde o papírové peníze v běžném smyslu, spíše o platební příkazy nebo šeky nařizující vydání hotovosti. Záruka Hansy je však taková, že se často jako papírové peníze používají a jsou rozšířené v arlatských lénech i císařství. Na poledni v zemích Ligy vydávají takové papírové příkazy a ručí za ně vlastním majetkem především tamější banky a říká se jim tam „bankovky”.

Struktura Hansy

Spolek jako takový nemá jednotnou centrální vládu, představitele nebo společnou pokladnici ani armádu.

Hansa je řízena na základě konsensu svých členů. Členové se řídí vlastním zákoníkem, zvaným ‚hansovní právo’, který určuje jejich vzájemné vztahy, stanovuje pokuty i tresty za jejich porušení, a je vymahatelné ve všech městech a obchodních zastoupeních Hansy.

Pokud vyvstane problém nebo záležitost, která si vyžaduje rozhodnutí, je rozeslána pozvánka na Hansovní sněm, kde má být záležitost projednána. Každá komunita dosáhne místního konsensu (o věci hlasují) a pak vyšlou na sněm svého vyslance, aby tento názor tlumočil. V případě shody názorů sousedících členských měst není výjimkou, aby vyslaly jednoho, společného zástupce. Na sněmu se pak hledá shoda mezi názory prezentovanými těmito vyslanci. Pokud nemůže být dosažena a odhlasována shoda, je vybrána komise, která má pravomoc vypracovat kompromis. Celohansovní sněmy bývají svolávány jednou za tři roky, aby se na nich probraly všechny nahromaděné záležitosti svazu, není to však pravidlem a mohou se konat jak častěji, tak více zřídka.

Hansa je administrativně rozdělena do 4 okruhů (čtvrtek) podle své polohy a vůdčích měst, která slouží jako jejich obchodní centra. Okruh kolem Dračích moří má dvě vůdčí města (Ravnburgh a Dayhaven), která spolu soupeří o vůdčí postavení, ostatní mají jasné hlavní město, které je nerozporovaným centrem.

V záležitostech místního významu se svolávají Čtvrtkové sněmy, které mají vyřešit věci relevantní pouze pro části okruhu a ujasnit pozice pro Hansovní sněm. Může se poté stát, že na Hansovní sněm vyšle celá čtvrtka jen jednoho zástupce, který tlumočí její konsensus jakožto celku.

Hansa v Ravnburghu

Ravnburgh je velký obchodní uzel Hansy a jedno z vůdčích měst Dračích moří. Skutečnou moc ve městě má městská rada, jejíž členové jsou zpravidla nejbohatší kupci ve městě. Vzhledem k tomu, že většina kupců a představitelů cechů jsou členové Hansy, má spolek ve městě velký vliv, často do té míry, že se mezi městskou radu a Hansu dává rovnítko. O většině věcí ve městě víceméně rozhoduje Hansa a moc drží převážně ravnburští kupci a cechy.

Obchodní koga

Nebývalo tak tomu ale vždy. Ve městě je mnoho těch, kteří buď zůstávají věrní rodu Lochbearerů, potají nesnáší Hansu, nebo by profitovali ze změny vlády. Potají si říkají „loajalisté” a ze stínů usilují o dosazení earlů zpět do čela města. Do jisté míry je Lochbearerové ovlivňují, do jisté míry ale spiklenci jednají na vlastní pěst a pokoušejí se je dosadit k moci i proti jejich vůli.

Představitelem ravnburské Hansy je Oswyn Marchefort, a v jeho nepřítomnosti jej zastupuje Tobias Mowfurth, který je také hlavním advokátem a vykladatelem hansovního práva. Budovy a sklady Hansy hlídá jejich vlastní stráž, kterou vede kapitán Arthur Trebonwell. Hansa si také platí žoldnéřskou skupinu zvanou Mořští vlci, která má ve městě sídlo, a jíž je Hansa výlučným zaměstnavatelem. Ta chrání jejich lodi a loví piráty.

Comptoir

V mnoha městech na severu má Hansa své obchodní osady, pro které se používá označení comptoir . Jednotlivé comptoir udržují města Hansy, která s místem sousedí, nebo tam mají obchodní zájmy. Využívat je ale mohou všichni hansovní obchodníci.

V menších či nečlenských městech comptoir představuje zpravidla jen pronajaté molo (kde mohou hansovní lodě kotvit), sklad na zboží a malé obchodní zastoupení, kde přidělený hansovní obchodník uzavírá obchody a prodává zboží.

Comptoir

Větší comptoiry členských městjsou pak skutečné malé čtvrti s vlastními sklady, tržnicí, hansovní síní a úřady, chrámem (chrámy hansy jsou většinou zasvěceny Mánimu Mnoha očí, bohovi obchodu), hostinci (kde se mohou ubytovat námořníci hansovních lodí ve městě) a obytnými domy, kde bydlí přidělení obchodníci hansy, kteří na místě zajišťují prodeje, nákupy a chod celého comptoiru . Tyto hansovní čtvrti jsou vyňaty z práva města samotného a platí zde hansovní zákony a pravidla. Každý comptoir má vlastní pokladnici, soud, stráže a pečeť.

Konkurence a vztahy

Většinou jsou hansovní obchodníci velice neoblíbení mezi lokálními samostatnými obchodníky, kteří je vnímají oprávněně jako konkurenci, která jim bere obchody, dvojnásob poté ve městech, která nejsou členy Hansy. Organizují útoky na jejich lodě a snaží se přesvědčit vládce měst, aby hansovní obchodníky vypověděl.

Většina ostatních králů nemá zdroje, aby své obchodníky ochránila před piráty. Hansovní města se svými kombinovanými zdroji většinou dokážou vystrojit dobře ozbrojené lodě, které si s piráty dokážou poradit. Flotily jednotlivých hanzovních měst proti nim vedou agresivní výpravy a na mořích mají dohromady více lodí než mnohé velké státy. Pirátské lodě v Dračích mořích si většinou dvakrát rozmyslí, než napadnou hansovní lodě s červenými vlajkami.

V poslední době se obchodní flotila Lvího císařství posilovala, a Lvi a Hansa spolu soupeřili o kontrolu nad obchodem často na hranici otevřené války. To se nyní změnilo se zaskapurskou invazí na jihu, když lionnesse zabavila mnoho obchodních lodí pro válku. Nyní se Hansa tlačí na lví trhy, aby zabrala volné pozice, zatímco jsou jejich obchodníci neschopní soupeřit. Tlačí proto na lionnesse , aby zakázala cizím obchodníkům přístup na jejich trhy, ale ta stále vyčkává, protože císařství nutně potřebuje zboží, které hansovní obchodníci jako jedni z mála přivážejí k jeho břehům.

Závěr

Pokud vás zaujal svět Ravnburghu, další materiály pro něj najdete tady. Pozn. Erb je unikátní pro Ravnburgh, zbylé ilustrace jsou public image.