Svět Trives: Blanlandská republika

Blanlandská republika je poměrně novodobý státní útvar. Namísto ní se tu nacházela sporná pohraniční území Brastabianské a Hathameské říše a Herleského království. Hathamesané a Herlesané vedli proti Brastabianům svaté války, aby osvobodili své bratry a sestry od buchtelejských pohanů, naopak Brastabiánci se snažili chránit a sjednotit svůj lid mluvící stejným jazykem. Války střídala krátká období míru, než se jedna ze stran rozhodla znovu zahájit útok a překreslit hranici “tím správným způsobem”. Jednoho dne se však mělo změnit.

Thomas Kossick, obyčejný Kazatel ve městě Waford na území Herleského království, napsal svůj spis “Hinkovo slovo v časech dnešních”. V něm připomenul, že Hinke kázal o lásce vůči bližnímu a od násilí se naopak distancoval, a vinil Sbor dohlížitelů z překrucovaní Slova ve svůj prospěch. Thomasovo učení se rychle šířilo wafordskými obyvateli a posléze se i do širého okolí, až do Hathameského pohraničí, kde našlo podporu a oblibu u lidí zbídačených zbytečnými válkami, a tak, když Sbor vydal rozkaz pro přivedení Thomase k soudu z důvodu kacířství, byl mu okamžitě poskytnut azyl u wafordského hraběte a jeho stoupenci se semkli k vzájemné solidaritě.

Následoval útok od obou zemí, kterému se vzbouřenci srdnatě ubránili. Mnohé legendy s chutí praví, že na straně Blanlanďanů stál sám Hinke a nepřátele na bojišti sužoval blesky, zemětřesením a jinými pohromami. Je otázkou, nakolik jsou svědectví pravdivá.

Konflikt skončil mírovou dohou umožňující vzbouřencům se odtrhnout a založit vlastní státní celek. Jako hradba dělící Brastabiánce od Hathamanů a Herlesanů se snaží o dodržování náboženského smíru a pravidelně pořádající ve Wafordu mírové konference řešící neshody okolních zemí.

Prozatím se daří dodržovat Slovo. Ale zůstane to tak nadále?

Další části: